Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Definities

1.1 Chanail : gevestigd te Ieper en met ondernemingsnummer: O549.832.820.

1.2 Website: de website van Chanail, te raadplegen via www.chanail.be, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Chanail en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Chanail en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Chanail zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Chanail slechts bindend indien en voor zover deze door Chanail uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3    Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van Chanail afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Chanail kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Chanail afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4   Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Chanail en het voldoen aan de daarbij door Chanail gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chanail onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Chanail het recht om prijzen hierover aan te passen.

4.4 Chanail is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chanail dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5   Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Chanail is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

5.4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Chanail  daarvan in kennis te stellen, zodat Chanail gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6    Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Chanail is ontvangen, stuurt Chanail de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Chanail is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien Chanail de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Chanail raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 7   Herroepingsrecht

7.1 Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Chanail binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Indien de klant een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf bedragen de retourkosten een offertebedrag van €15. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

7.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Chanail te retourneren, dan wel binnen deze termijn Chanail op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan

Chanail
Tempelstraat 7
8900 Ieper
België

7.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • producten met een gebroken zegel

Artikel 8   Betaling

8.1 De klant dient betalingen aan Chanail volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Chanail is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Chanail tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door Chanail zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant de incassokosten verschuldigd. Tevens is de klant een rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

8.3 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Chanail gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Artikel 9   Garantie en conformiteit

9.1 Chanail staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Chanail er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Chanail, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de klant op grond van de Overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Chanail daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Chanail de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10 Trainingsvoorwaarden

10.1 Chanail biedt klanten in de uitoefening van een beroep of bedrijf via de website trainingen aan. De inschrijving voor trainingen komt tot stand na het bevestigen van de inschrijving in de Chanail webwinkel. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, gaan automatisch ook alle aangemelde deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Drie weken voor aanvang van de opleiding is de aanmelding van de klant definitief. Vanaf die datum brengt Chanail kosten in rekening indien de klant annuleert, ongeacht reden (ook bij ziekte of overmacht), of indien de klant deelname verplaatst naar een andere cursusdatum. Deze kosten komen bovenop het cursusgeld van de eventuele nieuwe cursusdatum. De klant kan zich echter te allen tijde laten vervangen door bijvoorbeeld een collega. Dit geldt niet als annulering.

10.2 Chanail behoudt zich het recht voor om een cursus uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren. Het betaalde cursusgeld kan in dat geval worden gerestitueerd of gereserveerd worden voor een volgende cursus. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant.

Artikel 11   Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 10.1, dan wordt een eventuele klacht behandeld volgens artikel 11.4 hierna. Voor overige klachten gelden artikelen 11.2 en 11.3 hierna.

11.2 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van het Chanail, kan hij bij Chanail schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

11.3 Chanail geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Chanail binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.4 Indien de klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 10.1, dan geldt het volgende klachtenprocedure. De klant dient zijn klacht schriftelijk, per mail of telefonisch in met vermelding van de plaats en de datum waarop de klant de training heeft gevolgd, de naam van de docent, de reden van de klacht en een voorstel van de klant om tot een oplossing te komen. Binnen veertien dagen na binnenkomst van een klacht zal de directie van Chanail de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en/of kan ze andere deelnemers aan de training raadplegen. Ook zal contact worden opgenomen met de trainer in het kader van hoor en wederhoor. Daarna wordt de klant een voorstel gedaan ter oplossing van diens klacht. Mochten directie en de klant het niet eens worden over een oplossing, dan kan de indiener van de klacht zich tot de daartoe bestemde onafhankelijke derde wenden voor een onafhankelijk bindend advies. De onafhankelijk derde geeft binnen vier weken na kennisname van het geschil een bindend oordeel aan de klant en Chanail. Klachten worden geregistreerd bij Chanail en worden maximaal twee jaar bewaard. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 12  Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Chanail geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2Chanail garandeert niet dat de aan de klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 13   Persoonsgegevens

13.1 Chanail verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14  Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Chanail gevestigd is.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Chanail
Tempelstraat 7
8900 Ieper
België

support@chanail.be

BTW-nummer: BE0549.832.820
Ondernemingsnummer: O549.832.820
Versie: Februari 2022